8V97053L Phase Noise Plot: RFIN=100MHz, REFOUTA=700MHz